Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần cho thuê Thiết bị xây dựng Kanamoto FECON Hassyu xin gửi đến Quý Cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng…